D  ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ชื่อภาษาไทย ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า)
ชื่อย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า)
ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Technology (Electrical Technology)
ชื่อย่อ : B.Tech. (Electrical Technology)
ปรัชญา เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์
ข่าวประชาสัมพันธ์...(โปรดกด F5 เพื่อ update ข้อมูล)
 
News>> ---ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า (รอบทั้วไป) 2เมษายน 2561 คลิก ดูรายละเอียด...

 

>> <ข้อมูลทั่วไป> <สำหรับอาจารย์> <สำหรับนักศึกษา> <เอกสารเผยแพร่>
  คณาจารย์ แผนการฝึก/การสอน ตารางสอน | ตารางนิเทศ วิจัย/โครงการ
  หลักสูตร ตารางสอน โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า SAR
  แผนการเรียน   ตรวจสอบผลการเรียน  
  คู่มือทวิภาคี   แบบฟอร์ม/คำร้อง  
      แผนการฝึก/งานมอบหมาย  
  ประการศข่าวสาร   รายชื่อนักศึกษา  
         
  กลับหน้าแรก      
ข่าวประกาศ !ด่วน!
+ การรับสมัครนักศึกษา ระบบโควต้า เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม... 7 ม.ค. 2561
     
     
     
วันวานที่ผ่านมา !

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558-2559
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

+สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้ คลิก..    
+รายงานพิเศษ...76 ปีกับปริญญาแรกของอาชีวศึกษา คลิก..    

+สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตรบัณฑิตรุ่นที่ 1 ที่วท.หาดใหญ่ คลิก..

   
+เก็บตกกิจกรรมซ้อมย่อยรับปริญญา 2560  คลิก..    
     

 

 

 

 

 


Author information goes here.
Copyright © 2014  [Electrical Technology]. All rights reserved.
Revised: 01/23/61.  Status is developing.
ติดต่อ อ.นิพนธ์ บุญสกันต์ (หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า)
              โทร.081-5428225
             
Email:niponbo@gmail.com
              Line: nipon112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร (Curriculum)

+

หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า 

 

  pdf File#1/2

 

  pdf File#2/2


Back to Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ตารางเรียน-ตารางสอน

+

นักศึกษา

 

ปีการศึกษา 2560
 1/2560:  ทล.บ.1 | ทล.บ.2
  2/2560:  ทล.บ.1 | ทล.บ.2

 ปีการศึกษา 2559
  1/2559
:  ทล.บ.1 | ทล.บ.2
  2/2559:  ทล.บ.1 | ทล.บ.2

ปีการศึกษา 2558
  1/2558:
  ทล.บ.1 | ทล.บ.2
  2/2558:
  ทล.บ.1 | ทล.บ.2
 

+

อาจารย์ 
  ปีการศึกษา 2560
  1/2560:  ทล.บ.1 | ทล.บ.2
  2/2560:  ทล.บ.1 | ทล.บ.2

ปีการศึกษา 2559
 
1/2559:  ทล.บ.1 | ทล.บ.2
  2/2559:  ทล.บ.1 | ทล.บ.2

ปีการศึกษา 2558
  1/2558
:
  ทล.บ.1 | ทล.บ.2
  2/2558:
  ทล.บ.1 | ทล.บ.2
 

Back to Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ตารางนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ

+

นักศึกษา

 

ปีการศึกษา 2560
    1/2560:  ทล.บ.2

ปีการศึกษา 2559
    2/2559:  ทล.บ.1

 

   
   
Back to Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า

+

แบบคำร้องต่างๆ วิชาโครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า
> คู่มือการจัดทำโครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า Download
> ตัวอย่างโครงการทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
+ เครื่องควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าอัตโนมัติ แบบ 4 ช่อง
+ ชุดสำรองไฟฟ้าสำหรับต่อสายไฟเบอร์ออฟติก
+ การพัฒนาเทคนิควิธีโซลาร์ไฮบริดควบคุมปั๊มน้ำ
> คำร้องขอสอบโครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า download
   
   
Back to Top

 

 

   บค.01 คำร้องขอเสนอโครงการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีไฟฟ้า pdf
 

บค.02 แบบเสนอโครงการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีไฟฟ้า  pdf

  บค.03  คำร้องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีไฟฟ้า  pdf
 

บค.04  คำร้องขอสอบโครงการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีไฟฟ้า pdf <<ใช้แบบฟอร์มนี้

 

บค.05  คำร้องขอส่งแบบเสนอโครงการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีไฟฟ้า pdf

  บค.06  แบบฟอร์มโครงการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีไฟฟ้า (รูปเล่ม) pdf
  บค.07  คำร้องขอสอบความก้าวหน้าโครงการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีไฟฟ้า pdf
  บค.08  คำร้องขอส่งโครงการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีไฟฟ้า 3 บท ฉบับแก้ไข pdf
  บค.09  คำร้องขอสอบโครงการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีไฟฟ้า pdf
  บค.10  คำร้องขอส่งโครงการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีไฟฟ้าฉบับแก้ไข pdf
  บค.011 คำร้องขอส่งเล่มโครงการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีไฟฟ้าฉบับสมบูรณ์ pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ผลการเรียน

+

ภาคเรียนที่ 1/2557

+

ภาคเรียนที่ 2/2557 ทล.บ.2 
   

 

Back to Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ประกาศข่าวสาร ?

+

ประกาศรายชื่อผู้สมัครระบบโควตาที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

+

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระบบโควตากรณีพิเศษในงานวันมหกรรมวิชาการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 9-11 ก.พ.60 

+

 
   
Back to Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แบบฟอร์มคำร้องต่าง ...

+

แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา  pdf

+

แบบฟอร์มเสนอรายชื่อครูฝึก  pdf 
   

       + แบบคำร้อง(จาก www.ives3.go.thเว็บไซต์สถาบัน  

ลำดับที่

เรื่อง

 

1

แบบคำร้องทั่วไป

Download

2

แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงิน

Download

3

แบบคำร้องขอลงทะเบียน/ชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า

Download

4

แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา / รักษาสภาพ และขอกลับเข้าศึกษา

Download

5

แบบคำร้องขอเพิ่ม / ถอนวิชาเรียน

Download

6

แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

Download

7

แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

Download

8

แบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา

Download

9

แบบคำร้องขอโอนผลการศึกษา

Download

10

แบบคำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา

Download

11

แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 0

Download

12

แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ (Regrade)

Download

13

แบบคำร้องขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (ม.ส.)

Download

14

แบบคำร้องขออนุญาตสอบนอกตาราง

Download

15

แบบคำร้องขอยกเว้นการเรียนรายวิชา

Download

16

แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา

Download

Back to Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


รายชื่อนักศึกษา ...

+

ระดับชั้น
  ทลบ.ไฟฟ้า ปีที่1 และ ปีที่ 2>> pdf   (6/10/2559)
   
Back to Top
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author information goes here.
Copyright © 2014  [Electrical Technology]. All rights reserved.
Revised: 01/23/61.